top of page
Webbyrån Togetheronline Group_test 5.jpg

INTEGRITETSPOLICY

Vi värnar om dina personliga uppgifter

Togetheronline's integritetspolicy

 

I denna integritetspolicy beskrivs hur Togetheronline Group AB behandlar dina personuppgifter. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild levande person. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att de behandlingar vi gör sker i enlighet med gällande dataskyddsregler. I denna integritetspolicy beskriver vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter i våra marknadsföringsaktiviteter.

Ansvarig för behandling av personuppgifter

 

Togetheronline Group AB, org nr 559138-1743, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

 

Insamling av personuppgifter

 

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du kontaktar oss eller använder våra digitala kanaler. Detta kan ske muntligen via telefon, eller skriftligen via e-post, alternativt vid överlämnande av visitkort. Kunduppgifter kan kompletteras via vårt ekonomisystem Fortnox för att inhämta faktureringsuppgifter och organisationsnummer.

Behandling av personuppgifter

 

Ändamål: Leverera personligt anpassade marknadsförings- och säljinsatser.

Behandlingar som utförs:

 • Information om utbildningar och event samt innehåll och nyheter som är relevant och går in under intresseavvägning hos mottagaren.

 • Profilering och kategorisering i form av persona baserat på användning på hemsida, tester och andra aktiviteter såsom deltagande på informationsmöten.

 • Skapandet av ett för dig personligt anpassat innehåll baserat, på hur vi bedömt ditt intresse av våra tjänster och var du befinner dig i köpprocessen.

 • Riktade marknads- och säljinsatser baserat på ovan.

Kategorier av personuppgifter
 

 • Namn

 • E-post

 • Företag

 • Organisationsnummer

 • Telefonnummer

 • Intresseområden

 • Koppling till ”persona” som speglar hur vi bedömt ditt intresse av våra tjänster.

 

Laglig grund


Intresseavvägning. Det finns alltid möjlighet att avregistrera sig (opt-out)

 

Lagringsperiod

 

Om du infogas i systemet på grund av en aktivitet på hemsidan (exempelvis nedladdning av information där du får ange dina kontaktuppgifter) och inte har några andra engagemang hos oss efter din första kontakt, raderas dina personuppgifter efter 12 månader. Vårt nyhetsbrev får du till dess du själv avslutar din prenumeration.

 

Cookies

 

Togetheronline använder cookies för att öka hemsidans funktionalitet och för att kunna underlätta för besökaren samt följa dennes spår.

 

Mottagare som vi delar information med

 

I samband med en rättstvist kan vi överföra uppgifter till andra parter såsom domstolar och motparter och myndigheter. Behandlingen är i dessa fall nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Vid nyhetsbrevsuppdrag för kunder, registreras inlämnade personuppgifter i det nyhetsbrevssystem som används för uppdraget. 

Dina rättigheter

 

Dataskyddslagstiftningen som trädde i kraft den 25 maj 2018 ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

 

Tillgång till dina personuppgifter

 

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt att i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.

 

Begära rättelse

 

Vidare har du rätt, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, att begära att uppgiften ska rättas.

 

Återkalla samtycke

 

För behandling där vi begärt in ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi inte rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnande samtycke. Genom att klicka på länken som finns i e-postutskick där samtycke används som laglig grund, kan du enkelt dra tillbaka ditt samtycke.

 

Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål

 

Du kan när som helst motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Detta kan ske genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket.

Om du motsätter dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål accepterar du att vi inte kommer att skicka några generella eller personliga erbjudanden till dig.

 

Motsätta dig behandling som stödjer sig på en intresseavvägning

 

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

 

Radering

 

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling

 

Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig.

Rutiner vid dataintrång

 

Om ett dataintrång sker där personuppgifter riskeras att lämnas ut till orätta händer, utför Togetheronline Group AB följande åtgärder:

 1. Vid upptäckt av överträdelse, underrättas Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inom 48 timmar.

 2. Kunder/kontakter underrättas om intrånget.

 3. Intrånget dokumenteras.

Ändringar i integritetspolicyn

 

Integritetspolicyn kan komma att ändras och den senaste versionen finns tillgänglig på vår hemsida.

Kontaktuppgifter

 

Om du har några frågor om vår policy gällande behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

 

Togetheronline Group AB (org. nr 559138-1743)

Ramstorpsvägen 48

522 32 Tidaholm

 

E-post

info@togetheronline.se

bottom of page